Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 april 2021

Coronaviruset/Covid-19

*Scroll down for information in English

Fler elever kommer att få undervisning på gymnasieskolorna efter påsk. Det står klart sedan Folkhälsomyndigheten hävt sin nationella rekommendation för gymnasiet och Smittskydd Skåne justerat sin rekommendation.

Efter påsklovet rekommenderas att så stor del av undervisningen som möjligt sker som närundervisning under förutsättning att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Minst två tredjedelar av eleverna bör enligt Smittskydd Skåne kunna få närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer och skolorna har planerat för att två tredjedelar av eleverna kan få undervisning på plats efter påsk. Det handlar i ett första skede om veckorna 14 och 15. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det därefter bli aktuellt för ytterligare förändringar.

Upplägget på Malmö Borgarskola

Klicka här för att läsa den senaste informationen kring återgången till närundervisning på Borgarskolans interna elevSite.länk till annan webbplats

Elevens ansvar

Ingen av oss vill få någon smittspridning på skolan som kan leda till en längre nedstängning. Därför är det av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar och hörsammar uppmaningar från kompisar och personal.

Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Fortsätt att uppmärksamma följande:

 • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
 • Var noggrann med din handhygien
 • Undvik att röra ögon, näsa, mun
 • Hosta/nys i armvecket
 • Försök att vara utomhus om du har rast.
 • Cykla till skolan om du kan

...

You should continue to observe the following:

 • Stay at home if you're sick - and self-test for covid-19
 • Observe good hand hygiene
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth
 • Cough or sneeze into the crook of your arm
 • Spend as much time as possible outdoors if you're on a break
 • If possible, cycle or walk to school

På Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se finns mer information om hur man ska agera vid sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida (extern webbsida).länk till annan webbplats

Läs mer på 1177.se (extern webbsida)länk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida (extern webbsida).länk till annan webbplats

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan 'Sjukanmälan och frånvaro' för mer info.

Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att uppmanas att gå hem och utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.

...

More advice and information about is available on the Swedish Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) webpage and on 1177.se

For more information (in English) please visit the Swedish Public Health Agency's website (external webpage).länk till annan webbplats

Read more (in Swedish) at 1177.se (external webpage).länk till annan webbplats

Information in simple English is available on the Swedish Public Health Agency's website (external webpage).länk till annan webbplats

Reporting Absence

Absence from school is registered /reported as normal. See page for reporting illness and absence for more information (this information is in Swedish).

What Happens if a Student is Sick?

Studnets who become sick while at school , or who come to school already sick, will be asked to go home and carry out a self-test for covid-19 (available via 1177.se).

Som elev på Borgar kan du ansöka om att hämta ut din skollunch under de dagar du har fjärrundervisning. Är du folkbokförd i annan kommun än Malmö stad kan du istället söka måltidsersättning för dessa dagar.

Klicka här för att läsa mer om detta på Borgarskolans interna elevSite.länk till annan webbplats

...

As a student at Borgar, you can apply to pick up your school lunch on the days you have distance learning. If you're registered as living in another municipality (kommun) you can instead apply for financial reimbursement for these days.

Click here to access more information (in Swedish) on Borgar's student site (elevSite) about how this works.länk till annan webbplats


Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning här på Borgarskolan. Det handlar bland annat om att städningen utökats. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver fortsätter vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det har till exempel handlat om åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka distansundervisningen.

Munskydd i skolan

Elever och lärare på Malmö Borgarskola som vill använda munskydd kommer nu att få det från staden. Borgarskolan har nu fått sin första leverans av munskydd och det finns tillgängligt för lärare och elever som vill använda det.

Klicka här för att läsa mer på Borgarskolans interna elevSite.länk till annan webbplats

Kom ihåg! Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt. Används de fel kan risken för smittspridning öka.

...

We've taken a number of steps to minimise the risk of infection here at Borgarskolan. Cleaning routines have for example been expanded. Good hand hygiene is encouraged through widespread access to hand-washing facilities and the ready availability of hand sanitizer.

As well as this, we'll continue to take action to help avoid the build-up of large groups of people. Up to now, this has included taking steps to prevent unnecessary queues in the proximity of the school restaurant and dividing students into smaller group when conducting tests.

If considered necessary, an eventual switch back to distance learning cannot be ruled out.

Face Masks in School

Students and teachers at Malmö Borgarskola who wish to use face masks will now be provided with them by the City. Borgarskolan has now received its first delivery of face masks and these are available to any students or teachers who wish to use them.

Click here to access Borgarkolan's internal student site (elevSite) and read more.länk till annan webbplats

Remember: It’s essential that face masks are used in the right way. Using them incorrectly could increase the risk of infection.

Årets studentavslutningar blir inte som vanligt. Malmö stad tittar för närvarande närmare på frågan om vilka förutsättningar som finns för studentavslutningar som följer myndigheternas rekommendationer. Samtidigt inväntas nationella rekommendationer kring studentavslutningar.

...

This year's student graduation ceremony (Studenten) will once again be a little different. The City of Malmö is currently reviewing available options for a graduation ceremony which in line with official recommendations. We're also anticipating national recommendations to be announced concerning Studenten.

After the Easter Break, there'll be an increase in the number of students able to take part in on-site teaching. This is in line with updated recommendations by the Swedish Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten) and Region Skåne.

After Easter, teaching will take place on-site to as large an extent as possible, under the proviso that this recommended steps are taken to minimise the risk of overcrowding and infection. According to the regional health authority, it's reasonable to expect that at least two thirds the school's students should be able to be on-site at any given time.

In line with these recommendations, we've planned for two thirds of our students to be able to receive on-site teachingafter Easter. Initially, this applies to weeks 14 and 15. Depending on how circumstances unfold, it may be necessary to make changes accordingly.

Here at Malmö Borgarskola

Click here to read the latest information (in Swedish only) concerning the return to on-site teaching on Borgarskolan's internal student site (elevSite).länk till annan webbplats

Student Responsibility

None of us want to see an infection take hold here at school, something which might lead to a return to distance learning, perhaps for a prolonged period.

All of us share a responsibility to minimise any risk of infection.

Foto: Chris Munsey