Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 oktober 2020

Coronaviruset/Covid-19

*Scroll down for information in English

Uppmaning inför höstlovet: Följ rekommendationerna

Antalet fall av covid-19 har ökat markant i Skåne. Region Skåne beskriver utvecklingen som oroande och betonar vikten av att följa de rekommendationer som finns. Vi vill också understryka hur viktigt detta är för att motverka den negativa trenden.

– Jag vill verkligen uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi måste nu alla se till att hjälpas åt i detta, annars blir det i förlängningen svårt att hålla skolorna öppna, säger Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör.

Det handlar om att fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och avstå från att träffa andra vid symtom. Att åka kollektivtrafik ska om möjligt undvikas, men om man måste är det viktigt att hålla avstånd även i de situationerna.

Region Skåne framförde i veckan att det är viktigt att varje enskild individ tänker sig för inför varje situation man ställs inför.

– Vi ser en ökad smittspridning i Skåne, smittan finns i samhället och kan också ta sig in i våra verksamheter. Vi har alla samma personliga ansvar för att minska smittspridningen. Detta gäller även våra skolungdomar som vi uppmanar vara omtänksamma och försiktiga, följa myndigheternas råd och till exempel avstå från större fester nu under stundande höstlov. Det handlar om att hålla i och hålla ut, säger Lisa Aulin, skolläkare, central elevhälsa.

Hon poängterar vidare att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan, men det är i nuläget viktigt att tänka på smittrisken i samband med sportutövande, det gäller framförallt vid gruppsport. Om det finns möjlighet så träna utomhus, undvik närkontakt och undvik trånga omklädningsrum.

Please Follow Recommendations During the Autumn Break

The number of cases of covid-19 has increased significantly in Skåne. Region Skåne describes this development as a cause for concern and emphasises the importance of following the existing recommendations. We would also like to stress the importance of doing this in order to help counteract this negative trend.

"I wish to encourage everyone to follow the recommandations of the Swedish Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten). We all have to do our bit to help in the current situation, otherwise it will become difficult in the long term, to keep schools open," says Lars Rehnberg, the Director of Education for the City of Malmö's Adult & Upper Secondary Education Department.

"We need to continue to keep a safe distance, wash our hands regularly and avoid contact with others if we have symptoms of illness. If possible, we should avoid using public transport, but in cases where this is unavoidable it's important to keep a safe distance from one another even here."

During the week, Region Skåne stressed the importance of each of us taking a pause for thought before placing ourselves in a given situation.

"We have observed an increased spread of infection in Skåne. The disease is active in our surroundings and therefore the risk exists that it can find its way into our institutions and organisations. All of us have a shared personal responsibility to reduce the spread of infection. This also applies to our young people, whom we encourage to be considerate and careful, to follow the guidelines of the applicable authorities, and for example to avoid large parties and other gatherings now during the upcoming Autumn Break. It's a matter of restricting yourself and staying the course," says Lisa Aulin, school doctor at the City of Malmö's Central Department for Student Health.

She further points oout that physical activity is important for maintaining good health, but that it's currently important to weigh in the risk of infection if you're considering taking part in any sports activities, not least of which are group sports. If you do have the opportunity to do so, train outdoors, avoid close contact with others and cramped changing rooms.

Aktuella riktlinjer och övrig information

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Undervisningen kan därmed återigen ske på plats på Malmö stads kommunala gymnasieskolor.

Borgarskolan har gjort en rad konkreta insatser för att minimera risken för smittspridning. Skulle smittan ändå ta sig in i vår verksamhet håller vi en tät kontakt med ansvariga myndigheter.

Vi har genom den centrala elevhälsan kontinuerlig kontakt med Smittskydd Skåne som hela tiden följer utvecklingen. Utgångspunkten i vårt arbete är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Covid-19 kan drabba vem som helst av oss och egentligen när som helst. Det är viktigt att vi under rådande omständigheter visar varandra respekt och vänlighet.

Skrolla ner för att läsa aktuella riktlinjer och annan information kring covid-19.

Current Guidelines and Other Information

The Swedish Public Health Agency has withdrawn its recommendation that distance learning be implemented in upper secondary schools. As elsewhere in the City of Malmö, Borgarskolan has therefore switched back to on-site teaching since the start of the Autumn Term.

At Borgarskolan, we've taken a number of concrete steps to reduce the risk of infection. In the event that the presence of the virus should become apparent at the school, we will maintain regular contact with the relevant authorities.

We have a continual dialogue with the regional health authority (Smittskydd Skåne) via the City of Malmö's Central Department for Student Health (centrala elevhälsan). Any steps taken on our part are done so in line with current Swedish Public Health Agency recommendations.

Covid-19 can affect any of us, at any time. And it's extremely important that we continue to treat one another with kindness and respect, despite these difficult circumstances.

Please scroll down to access current guidelines and other information in regard to covid-19.

Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har gymnsasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande den 29 oktober beslutat att mer fjärr- eller distansundervisning ska ske på de nationella programmen på våra gymnasieskolor.

Riktvärdet är att cirka 25 procent av det totala antalet elever vid gymnasieskolornas nationella program ska fjärr- eller distansundervisas. Våra introduktionsprogram omfattas inte av beslutet. Beslutet träder i kraft den 2 november och gäller tills vidare, men med möjlighet till att ompröva beslutet. Genomförandet sker successivt.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

...

It's important to remember that all of us have a shared responsibility to reduce the risk of infection.

It's therefore vital that we continue to:

Utgångspunkten är fortsatt att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan, men gymnasieskolorna har under vissa förutsättningar möjlighet att kombinera utbildning i skolans lokaler med fjärr- och distansutbildning.

Lösningarna kommer att se olika ut på olika gymnasieskolor. Till exempel skiljer sig den fysiska miljön åt på skolorna, där vissa har bättre förutsättningar än andra att göra det möjligt att hålla avstånd än andra.

Målet med vårt arbete är att minska smittspridning samtidigt som vi garanterar elevernas rätt till utbildning. Det är en balansgång, men med det här upplägget har vi skapat förutsättningar för att kunna agera snabbt och ändå se till att våra elever ges möjlighet till undervisning.

Skulle smittskyddsläkare mot bakgrund av en ökad smittspridning rekommendera mer omfattande åtgärder kommer vi inte tveka att vidta dessa.

...

Our starting point is that lessons should continue to be held on site, here at Borgarskolan. However, if circumstances dictate, we have the option to switch to a combination of teaching on site and distance learning.

Given the fact that each school's circumstances are unique (not least in terms of their respective physical environments), it follows that the routines adopted by each school may be quite different.

Our shared goal is to reduce the risk of infection at the same time as we guarantee each and every student's right to an education. This is a bit of a balancing act, but in our current planning, we've tried to retain a flexibilty of action without compromising our students' education.

It's possible that the relevant authorities, in response to an increase in the spread of infection, may recommend more far-reaching steps than we've outlined here. If so, then we would follow any such recommendations.

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.

Reporting Absence

Absence from school is registered /reported as normal. See page for reporting illness and absence for more information (this information is in Swedish).

...

Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som kommer sjuka till skolan, eller som insjuknar under dagen, kommer att skickas hem och uppmanas utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt (länk till extern webbsida): https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/länk till annan webbplats

What Happens if a Student is Sick?

Students who come to school sick, or who become sick while at school, will be sent home and encouraged to take a covid-19 self-test as soon as possible (link to external website, information in Swedish): https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/länk till annan webbplats

...

Om du varit sjuk men inte tagit något test för covid-19:

Då kan du gå tillbaka till skolan när du varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om du känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan du först blev sjuk, och du ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske du kände dig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska du vara hemma två dygn efter att du kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är du hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

If You Have Been Sick But Not Taken a Test for Covid-19:

If you've been completely healthy, with no symptoms of illness for at least two days (48 hours), you're permitted to return to school. If you feel healthy, but still have a slight cough or a runny nose, then at least seven days should have passed since you first became sick and you should have been feeling healthy for at least 2 days.

For example, you may have felt run-down and had a headache for a day, and then felt completely fine again the next. In this case, you should remain at home for two days after you felt back to normal again. In short, you should stay at home for a total of three days: one day sick, two days healthy.

...

Om du varit sjuk och tagit ett test som visat att du har covid-19:

Då ska du vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste du ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om du följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver du inte vara hemma längre.

If You've Been Sick and Taken a Test Which Showed That You Have Covid-19:

In this case, you should remain at home for at least 7 days since showing the first symptoms. You should also have felt healthy and alert, and been fever-free, for two days. If you've followed these steps but still have a slight cough or a runny nose, you don't need to remain at home any longer.

...

Om du varit sjuk och tagit ett test som visade att du inte hade covid-19:

Om testet visade att du inte hade covid-19 kan du gå tillbaka till skolan så snart du känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

If You've Been Sick and Taken a Test Which Showed That You Didn't Have Covid-19:

If the test showed that you didn't have covid-19, you can come back to school as soon as you feel healthy and alert and have no fever.

...

En elev som haft genomgången Covid-19 (påvisade antikroppar) och på nytt uppvisar infektionssymtom, vad gäller?

Vid påvisade antikroppar har du sannolikt ett skydd mot covid-19 som varar upp till 6 månader från det att du fått sitt provresultat. Vid insjuknande i förkylningssymtom behöver du då inte ta ett covid-19 test men stanna hemma så länge du känner sig sjuk.

...

If You're Shown to Have Had Covid-19 (and Tested Positive for Antibodies) and Once Again Exhibit Symptoms of Illness. What Should You Do?

If you have antibodies, then you most probably have a resistance to covid-19 that will remain for up to 6 months from the time you received your test result. If you become sick with cold or flu-like symptoms, you don't need to take a covid-19 test, but you should remain at home for as long as you feel ill.

...

Vid sjukdom i hushållet

Smitta mellan hushållsmedlemmar har identifierats som en av de vanligaste smittvägarna för covid-19.

En elev (med eller utan symtom) som bor tillsammans med någon som konstaterats smittad av covid-19 ska stanna hemma. Det är innebörden av de nya förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten rekommenderat och som nu börjat gälla i Skåne.

Detta innebär att den som bor med någon som smittats ska stanna hemma även om man själv inte har några symtom. Reglerna gäller för den som är vuxen eller går på gymnasiet och bor med någon som har covid-19. Elever i gymnasiesärskolan berörs inte.

Det är hälso- och sjukvården som meddelar den som berörs och inget man fattar beslut om själv. Den som ska omfattas av förhållningsreglerna blir uppringd av en smittspårare.

Förhållningsreglerna innebär bland annat att man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar, träffa så få människor som möjligt, bara handla om man absolut måste och vara noga med att tvätta händerna. Den som inte kan jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Då behövs även läkarintyg.

En hushållskontakt som uppvisar symtom ska testa sig så snart som möjligt. Uppvisar man inga symtom ska ett test tas fem dagar efter att den andra personen i hushållet tog sitt prov.

...

Illness Among Other Household Members

The transmission of infection within a given household has been identified as as one of the most common factors contributing to the spread of covid-19.

A student (with or without symptoms) who lives in the same household as someone found to be infected by covid-19 should themselves remain at home. This is the central point contained within the new rules issued by the Swedish Public Health Agency, and which have now been adopted in Skåne.

This means that someone living in the same household as an infected person should stay at home even if they themselves exhibit no symptoms. This ruling applies to adults and to upper secondary school students. It does not apply to students attending special needs upper secondary schools.

Persons affected by the ruling will be informed by health care service staff. Whether you stay at home or not isn't something that you get to decide personally. If you need to stay at home you'll be contacted by a health care representative.

Among other things, the new rules mean that you should work or study from home for a period of at least seven days, see as few people as possible, only go shopping if absolutely necessary and exercise good hand hygiene.If you are unable to work from home, you can apply for financial support from the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan). In order to do this you will need to provide a doctor's certificate.

A household member who exhibits symptoms should test themselves as quickly as possible. Persons in the same household exhibiting no symptoms should themselves take a test five days after the sick household member has taken theirs.

På Borgarskolan har vi gjort en rad konkreta insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Skolans rektor, Martin Roth, kan vid behov besluta om att viss undervisning kan ske genom fjärrundervisning.

...

At Borgarskolan, we've taken a number of concrete steps to minimise the risk of infection. An example of this is our cleaning routines, which are both enhanced and carried out more frequently. To complement existing hand-washing facilities, dispensers with hand sanitiser have been placed at numerous prominent locations around the school.

In addition to this, we're working actively to minimise the number of people in any given location. Two examples of this are, respectively, steps to reduce queue size in the school lunch restaurant and dividing students into smaller groups for tests. .

Our Head of School, Martin Roth, has the option, if and when this might become necessary, to switch some lessons to distance learning.

Foto: Chris Munsey